We are Closed

ถึงเวลาที่เราจะทำการปิดให้บริการเว็บไซต์ Lawphin ขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ใช้ Lawphin
เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับกาารสนับสนุน และคำติชมที่ผ่านมา และต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
เราพยายามหลาย ๆ ทางที่ยังให้บริการลูกค้าได้ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ เราจะทำการปิดการเข้าสู่ของระบบ Lawphin ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
Lawphin เริ่มต้นจากร้านกาแฟแห่งหนึ่ง โดยเรามีความตั้งใจจะพัฒนาการค้นคว้า/ค้นหาเกี่ยวกับกฎหมายไทยให้นักกฎหมายและนักเรียนนิติ
เราหวังว่าเรามีส่วนในการผลักดันในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการกฏหมายไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถึง Lawphin จะไม่ได้ให้บริการแล้วก็ตาม แต่แนวคิดที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์กับหลาย ๆ ท่าน

สำหรับผู้ใช้งานที่อายุสมาชิกเท่ากับหรือมากกว่า 3 เดือน หรือมีการชำระเงินหลัง 1 มกราคม 2464 กรุณาติดต่อเข้า Facebook Inbox โดยตรง เราจะทำการประเมินและทำการคืนเงิน เป็น case by case